Bože, k Tobě volám v jitru nového dne. Pomoz mi modlit se a soustředit své myšlenky na Tebe. Sám to nedokážu. Ve mně je temno, ale u Tebe je světlo. Jsem osamělý, ale Ty mě neopouštíš. Jsem malomyslný, ale u Tebe je trpělivost. Nerozumím Tvým cestám, ale Ty znáš cestu pro mne. Otče v nebesích! Chvála a dík Tobě za odpočinutí noci. Chvála a dík Tobě za nový den. Chvála a dík Tobě za všechnu Tvoji dobrotivost a věrnost v mém dosavadním životě. Prokázals mi přehojně dobrého, dej mi nyní přijímat z Tvé ruky i to, co je těžké. Nevložíš na mě více, než mohu unést. Způsobíš, aby Tvým dětem všecky věci napomáhaly k dobrému.
Pane Ježíši Kriste, byls chudý a ubohý, zajatý a opuštěný jako já. Znáš všecku lidskou nouzi, zůstáváš při mně, když nikdo z lidí se mnou není. Nezapomínáš na mne a hledáš mě. Chceš, abych Tě poznával a k Tobě se obracel. Pane, slyším Tvé volání a jdu, pomoz mi.

Dietrich Bonhoeffer /*14.2.1906/


Nebeský Otče, ve Tvých rukou jsou naše dny a roky. V Tvých rukou je celý velký svět i náš malý život. Nesmírnému vesmíru jsi dal řád a hvězdám jejich běh, a přece i nás máš ve své péči. Nejdeme vstříc neznámé budoucnosti: nad námi jsi Ty a Tvé milosrdenství. Chystáš-li nám dny dobré, dej, abychom je přijímali vděčně. Jsou-li pro nás připraveny dny těžké, posiluj nás, abychom je přijali trpělivě. Když si nebudeme vědět rady, stůj při nás, abychom aspoň na krok viděli kupředu.Pomoz nám, abychom neklesali na mysli, ale byli vždy lidmi naděje. Zjevils nám v Pánu Ježíši dokonalou lásku: provaň jí, Pane, naše srdce a životy, aby v nás každý den vítězila nad zlými sklony naší mysli a povahy. Před Tebou jsme bez okrasy. Smiluj se, Pane, nad námi. Věříme, že nás neopustíš a že budeme skryti ve Tvé nepomíjející lásce v čase i věčnosti.

Sešli světlo své.


Bože, bez Tebe nemůžeme nic učinit. Tvá přítomnost je nám tak potřebná, jako naše vlastní existence. Bez Tebe bychom ani nebyli. Protože Ty jsi zde, vždy při nás, dej, abychom v každém okamžiku vydali to nejlepší, abychom s Tvou pomocí činili, co od nás očekáváš.

Thomas Suavet


Otče v nebesích, pohleď na nás jako na své děti, které žijí pod Tvou ochranou a od Tebe mají svou životní sílu. Zachovej nás v jistotě své lásky a dobrotivosti uprostřed tohoto světa, plného boje a pokušení. Dovol nám napomáhat k tomu, aby Tvé jméno na zemi bylo slavné a Tvá spása se šířila po celém světě. Aby naděje, kterou jsi nám dal, stávala se světlem a silou pro náš vlastní život i pro všecky, které miluješ v Ježíši Kristu.

Johan Christian Blumhardt /+25.2.1880/


Pane Ježíši Kriste, přitahuj nás k sobě, vyprošťuj nás z hrozné jámy sebelibosti a marnivosti, z hrobů hříchu, ze všech sítí a spletenin světa a satana. Vtahuj nás do své smrti a svou smrtí do svého vzkříšeného života. Přitahuj nás ke svému srdci, k nejvnitřnějšímu společenství své lásky, do věrného následování svých šlépějí, do plné poslušnosti své svaté vůle.

Fr. Bodelschwingt st.


Svět přibíjí Krista na kříž, proto přibije i mne, jestliže zůstanu v něm. A přece, ať cokoli svět na mě vloží: Kristus nesl víc. Nebudu proto sám, ať trpím cokoli. Jeho cesta byla cestou k životu. Jestliže tedy s ním umíráme, s ním také budeme žít. Kriste, Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám svůj mír.

Das Gebet der Tageszeiten /část/


Přiznávám Pane, že jsem ochoten jít za Tebou, ale jen na kousek cesty, poslechnout Tě, ale ne ve všem, milovat Tě, ale jen pokud to nebude nic stát, věřit Ti, ale ne bez výhrad, odevzdat se Ti, ale ne docela. Smiluj se Pane nad mou nevěrou, neláskou, neposlušností a strhni mě za sebou celého.

Sešli světlo své


Milosrdný, svatý Otče, dej nám moudrost, v níž bychom Tě poznávali, rozum, jímž bychom Ti rozuměli, horlivost, s níž bychom Tě hledali, trpělivost, v níž bychom Tě očekávali, oči, které by Tě spatřovaly, srdce, které by o Tobě přemýšlelo, a život, který by Tě zvěstoval - to vše v moci Ducha našeho Pána Ježíše Krista.

Benedikt z Nursie /+ 21.3. 543/


Otče mého i veškerého života, uděl mi sílu k uvědomělé práci ve Tvé službě. Děj se Tvá vůle. Kdybych vždycky měl na mysli, že život záleží ve vyplnění Tvé vůle, nebyl bych propadl pochybnostem Pochybnosti přicházejí odtud, že se vzpínám jako kůň a necítím Tvé vedení. Očisť mě a nedopusť, abych se zkazil a Tvůj Duch ve mně oněměl.

Lev Nikolajevič Tolstoj /+ 20.11.1910/


Přijď, očekávání národů, Pane Ježíši, a potěš nás svou božskou přítomností. Potřebujeme radu, pomoc, ochranu. Myslíme-li, že sami dovedeme rozeznat mezi dobrým a zlým, snadno se klameme a nepozorovaně podléháme lichocení. Chceme-li činit dobré, chybí nám síla a důvěra. Namáháme-li se protivit se zlému, činíme příliš často smutné zkušenosti, že jsme slabí a nakonec podléháme. Přijď tedy a uzdrav naši slepotu, přijď ku pomoci naší slabé, nedostatečné lidské bytosti.

Bernard z Clairvaux /+ 20.8.1153/


Věčné slovo, jednorozený Synu Boží, uč mě pravé velkomyslnosti. Uč mě sloužit Tobě tak, jak si to zasluhuješ: abych dával a nepočítal, bojoval bez ohledu na rány, pracoval bez odpočinutí, sebe obětoval a neočekával žádnou jinou odměnu než to vědomí, že jsem Tvou svatou vůli naplnil.

Ignatius z Antiochie


Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?
Prosby jsi vyslýchal, světlem mých očí byl,
s Tebou i v bolestech vždy jsem se napřímil.
Bývals mou útěchou ve světě bouřlivém,
srdce mé zažíhals nebeským plamenem,
v bídě i potupě slovo Tvé vnímal jsem.
Promluv, ó Bože můj, proč jsi mne zanechal?
Nohy mi uvízly, nevím kam, kudy dál,
bez jasu tváře Tvé život se pouští stal.
Tu zní mi v odpověď: SYNU, JSEM KTERÝ JSEM.
Nikdy neopouštím, ač bývám opuštěn.

Ragnar Jandel