Velikonočním poselství je především to, že kříž a hrob nemají poslední slovo.

P. Jan Pacner


Ježíš jim řekl: "Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek." "Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci: Otče, zachraň mě od této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno!". Z nebe zazněl hlas: "Oslavil jsem a ještě oslavím."

Jan 12, 23-28


Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Jan 3, 16


Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.

Ř 5,8


Vzýváš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.

Ř 10,9


Hle stojím přede dveřmi a tluču: zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.

Zj 3,20


Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: "Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe, stejně, jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim: život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista."

Jan 17, 1-3


Pane,
Je možné tě ukřižovat, je možné tě pochovat,
všechno je možné s tebou učinit.
Jenom to jedno možné není.
Zabránit ti, abys znovu přišel a znovu řekl:
Pojď za mnou.
A já mám strach,
abych tě nepřehlédl, protože se tak rád dívám na sebe.
Abych tě nepřeslechl, protože tak rád poslouchám sebe.
Pomoz mi Ukřižovaný, Pochovaný a přece Přicházející živý.

Milan Matyáš, Informační bulletin Hospice Anežky České


Ať pohled na Lásku visící na Kříži uzdraví a občerství Vaše srdce, a prázdný hrob Vás naplní nadějí, že: Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. Vždyť víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nepanuje. (Římanům 6,8-9)

P. Jeroným Josef Ertelt, O.Carm.